حسابداری چیست، تعریف کامل انواع حسابداری و اصول حسابداری